BAŞKAN, “ALLAH YETKİLERİ” İLE DONATILIYOR

AKP’nin istediği anayasa değişikliği, başkana öyle yetkiler veriyor ki, istediği/istemediği her şeye tam yetkili olacak. Değişiklikteki “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile” cümlesi her şeyi anlatıyor. Bu değişiklik, partili cumhurbaşkanına (başkana) adeta “Allah yetkisi” veriyor.

Celal ÇETİN

Düzenlemenin en önemli maddesi olan Ek 16. Maddesi, seçilecek olan partii cumhurbaşkanının (başkanın) iki dudağı arasından çıkacak her sözünün “Allah hükmü” haline getiriyor.

Düzenleme ile, anayasada kanunla düzenlenen Türkiye’nin bölgesel yapısı, başkanın çıkaracağı kararnameye bağlanıyor. Anayasada “bölgesel düzenleme, kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur” yerine, “kanunla veya cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulur” maddesi geliyor.  Örneğin başkan yayınlayacağı bir kararname ile ülkenin herhangi bir bölgesine özerklik verme yetkisine sahip olacak.

Ek:  16. Madde:

B)73. üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”;

78 inci maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler”;

117 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”;

118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”;

123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”;

124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”;

127’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”;

31’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “tarafından”;

134’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana”;

137’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”;

148’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları,”;

149’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on”;

150’nci maddesinde yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ve “iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”;

151’inci maddesi ile 153’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”;

152’nci maddesinin birinci fıkrası ile 153’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”;

158’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”;

166’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”;

167’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmistir.

NOT: Türkiye Varlık Fonu ile özel-tüzel tüm finans kuruluşlarına el koymanın önü açılıyor. 

05.02.2017